CONTRACTE PER AL MANTENIMENT DEL RELLOTGE DE MOIÀ


Aquest document, que es conserva a l’Arxiu Municipal de Moià, me’l va fer arribar el malograt Salvador Farràs a.c.s, antic arxiver d’aquest.Llibre 229 pàgina 276


Dia 8 de Juliol de 1571
Concòrdia i avinensa feta i firmada per i entre los honorables Jurats del Consell i Universitat de la Vila de Moià de una part i el Senyor Jaume Canudes, teixidor de lli de la mateixa Vila de la part i altra i sobre lo parar de les hores de dita Vila de i sobre les cuals foren fets los capítols i pactes següents.

Primerament lo dit Jaume Canudes come i en bona fe promet a la Universitat de dita Vila de Moià que per temps de tres anys del dia present avant contadors pararà lo rellotge i farà tocar les hores per tot lo dit temps i aquell tindrà promet de tot lo necessari a ses costes i despeses i si res hi feia adobar ho ha de fer adobar a ses costes i despeses excepte trencament de roda que en tal cas los dits Jurats sien tenguts i obligats en fer adobar la dita roda i si menester fora ferne altra de nova, i les dites coses promet fer lo dit Canudes sens delitio alguna ab salari de procura dins de Moià cinc Lliures i fora de aquella deu Lliures ultra dels cuals promet de restituir totes i cuals sevols de les peses i per atendre les dites coses ne obliga tots sos bens mobles i immobles aguts i per haver i amb totes renunciacions i especialment a son for propi sometentse al for dels Senyors  Batlle i Sotsvaguer de la Vila de Moià o de altra cualsevol for en la cual lo volguessin convenir i amb escriptura de ters en la cort del Veguer de Barcelona en la cual ne obliga la persona i bens mobles i immobles aguts i per haver i amb procura que fa als germans de dita cort  ect ect i Jura igualment los dits Jurats, Consell i Universitat de la Vila de Moià com i amb bona fe al dit Jaume Canudes que per los treballs de parar lo rellotge i fer tocar les hores i per los gastos de mantenir aquells li donaran realment de fet per tot lo dit temps dels tres anys quinze Lliures Barcelonines arragó de cinc Lliures cada any pagadores de mitg a mitg això es la meitat que son cincuanta Sous per Nadal i l´altra meitat per Sant Joan de Juny ect ect
Joan Pedrals

T.938300809-656620380

Moià

www.horamecanica.org

Pagina anterior